Bestuur

De samenstelling van het bestuur per ALV 2023

E-mail bestuur@golfclubdelagemors.nl

functie   portefeuille
voorzitter Michiel Faber representatie / pr
externe relaties
sponsoren
coördinatie jeugdactiviteiten
overleg club - baan
secretaris

Eric ten Hove


marshalcommissie
TOG (Twents Overleg Golfclubs)
Heerengolf
sponsoren
overleg club - baan
E-Golf4U
iGolf MIX!
contactpersoon redactiecommissie
penningmeester Lucy Consent-
Van Woudenberg
financiële administratie
lid Albert Kleinenberg Technische Commissie
regel- & handicapcommissie
mentorencommmissie
special projects
lid Elles Witbreuk wedstrijdcommissie
OGK (Overijsselse Golf Kampioenschappen)
special projects
lid Peter Strijbos Wedstrijdcommmissie & Jeugdcommissie (vanuit het bestuur)
special projects
lid Corien Schanssema Algemeen bestuurslid

Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarlijkse wedstrijdkalender.

Op deze manier zijn er het hele jaar door verschillende wedstrijden waaraan zowel onze beginnende golfleden als meer ervaren golfleden kunnen deelnemen.
De wedstrijdcommissie regelt ook de organisatie van alle wedstrijden die op de wedstrijdkalender staan. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het indelen van de flights en het aanschaffen van de prijzen.
De wedstrijdreglementen worden in overleg met de regel- en handicapcommissie vastgesteld.
E-mail: wedstrijdcommissie@golfclubdelagemors.nl


Regel & handicapcommissie

De Regelcommissie ziet erop toe dat de Golfregels worden nageleefd. De handicapcommissie registreert en controleert namens de club als handicapautoriteit de exacte handicap van de leden

Regelcommissie
De Regelcommissie ziet erop toe dat de Golfregels en de door de commissie vastgestelde Plaatselijke Regels worden nageleefd.
De commissie bestaat uit ten minste drie leden. De meerderheid van de leden moet het landelijke NGF-examen Regelcommissaris 1 met succes hebben afgelegd (of een daarmee gelijk te stellen niveau bezitten). De leden moeten dus een goede kennis hebben van de Golfregels en de Decisions on the Rules of Golf.
De commissie is tevens verantwoordelijk voor het verzorgen van Regelavonden over de Golfregels.

Handicapcommissie
De handicapcommissie registreert en controleert namens de club als handicapautoriteit de exacte handicap van de leden en ziet erop toe dat de leden met een handicap de bepalingen van het EGA handicapsysteem naleven. Zo stelt de commissie vast of er sprake is van qualifying condities, geeft richtlijnen aan de wedstrijdcommissie en ziet toe op de naleving van de eisen m.b.t. 'Qualifying Wedstrijden'. De commissie voert aan het einde van het kalenderjaar de jaarlijkse herziening van alle exact handicaps van de leden uit. Voorts verzorgt zij de voorlichting aan de leden inzake de regels die betrekking hebben op het verkrijgen en berekenen van handicaps, via instructieavonden en de website.
E-mail: handicapcommissie@golfclubdelagemors.nl

De namen van de commissieleden staan in het Jaarboek.
De meest actuele informatie vindt u op het ledengedeelte van de website.


Voor de handicapadministratie is het e-mailadres hcpadmin@golfclubdelagemors.nl.


Marshal commissie

De marshal is de gastheer op de golfbaan.

De marshal heeft tot taak bij te dragen aan de goede gang van zaken in de baan, een vlotte doorstroming, het goed gebruik van de baan en het toezien op het juist toepassen van de etiquetteregels.
Met andere woorden, een marshal voert zijn/haar taken uit als zijnde een gastheer/-vrouw.
Dientengevolge heeft de marshal het recht, indien nodig, de gebruikers van de golfbaan te corrigeren en/of aanwijzingen te geven. Deze behoren te worden opgevolgd.

E-mail: marshalcommissie@golfclubdelagemors.nl


Vertrouwenspersonen, AVG

De vertrouwenspersonen zijn per e-mail of telefonisch te bereiken 

  • Josine Wools-Boomkamp 
  • Louis Rings

Het privacy statement is op 4 juli 2018 vastgesteld door het bestuur.